Czy PDO

·         to skrót od Power Data Object

·         służy ustytematyzowaniu połączeń z bazą danych

·         żadne z wymienionych

·         to stary sposób łączenia się z bazą danych

 

Wywołanie strony o następującym kodzie

<?php

ob_start3();

echo 3"Start!

"3;

3setcookie3(3"test"3, 3"data"3);

echo 3"Stop!

"3;

3ob_end_flush3();

3?>3 3

zaowocuje:

·         Wystąpieniem błędu.

·         Wykonaniem kodu bez wyświetlania jakichkolwiek napisów.

·         Wyświetleniem napisu "Start!", wysłaniem ciasteczka i wyświetleniem napisu "Stop!".

·         Wyświetleniem napisu "Start!" i wystąpieniem błędu.

·         Wysłaniem ciasteczka i wyświetleniem tylko napisu "Stop!".

 

Znak ? w wyrażeniach regularnych oznacza:

·         0 lub więcej poprzedzających znaków/wyrażeń

·         każdy znak, za wyjątkiem znaku nowego wiersza

·         jeden lub więcej poprzedzających znaków/wyrażeń

·         0 lub 1 poprzedzających znaków/wyrażeń

 

Czy w PHP wersji 4 wolno stosować REGISTERED_GLOBALS?

·         Tak, w PHP5 też wolno

·         Tak, a PHP5 nie wolno.

·         Nie, ale w PHP5 wolno

·         Nie i PHP 5 też nie wolno

 

W jaki sposób otworzymy plik do odczytu i zapisu w trybie dopisywania tekstu na końcu?

·         fopen("nazwa_pliku", "a+");

·         fopen("nazwa_pliku", "w+");

·         fopen("nazwa_pliku", "r+");

·         fopen("nazwa_pliku", "a");

 

Po upływie ilu minut wygasa sesja użytkownika w PHP przy domyślnych ustawieniach na serwerze?

·         24

·         20

·         wygasa po zamknięciu przeglądarki

·         48

·         12

 

Operator warunkowy ternariusz pod PHP przybiera formę:

·         warunek < x > y;

·         warunek x | y;

·         warunek < x < y;

·         warunek ? x : y;

 

Która z wymienionych metod nie jest metodą magiczną?

·         __toString()

·         __call()

·         __construct()

·         __destruct()

·         __autoload()

·         __set()

·         __isset()

·         __wakeup()

·         __clone()

·         __get()

·         __sleep()

 

Która z wymienionych funkcji pobiera argumenty typu tablicowego i miesza zapisane w nim elementy tak, aby ich porządek był losowy?

·         asort

·         mixed

·         sort

·         shuffle

 

Której z poniższych konstrukcji użyjesz do wycięcia trzech ostatnich liter z łańcucha?

·         substr($str, strlen($str)-3, 0)

·         substr($str, 0, 3)

·         substr($str, 3, 0)

·         substr($str, strlen($str)-3)

 

Koniec rozwoju php w wersji 4 to:

·         Lipiec 2008

·         Php 4 jest wciąż rozwijane.

·         Grudzień 2007

·         Marzec 2006

 

PHP 5.1 pozwala na sprawdzanie typów argumentów funkcji (ang. Type Hinting). Jakie typy mogą być sprawdzane?

·         object, array

·         int, string, array

·         int, string

·         boolean

·         wszystkie

 

Która z funkcji nie ma możliwości ograniczenia ilości odczytywanych danych?

·         file

·         fgets

·         fread

 

Aby utworzyć tablicę zawierającą liczby parzyste z zakresu 10-30, należy użyć kodu:

·         trzeba użyć pętli

·         range(10,30,2)

·         mt_rand(10,30,true), dopiero od php5

·         zależy od wersji PHP

·         żadne z wymienionych

 

Co wypisze funkcja echo ucfirst('PHP');?

·         PHP

·         phP

·         Php

·         php